Privacyverklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken u in deze privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Forum Group B.V. (hierna te noemen Forum Group) en privacy

Forum Group B.V. is een investeringsmaatschappij op gebied van luchtvaart en vastgoed. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Deze gegevens worden door ons verzameld, zodat wij de door ons aangeboden diensten in zijn volledigheid en correctheid kunnen uitvoeren. Wij doen dit in lijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het aanmaken en bijwerken van ons klantenbestand en de bijbehorende administratie. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens vragen en via deze privacyverklaring;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens vragen;
 • uw gegevens zonder uw toestemming niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, duidelijke afspraken maken met derde partijen om te waarborgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten u wenst te gebruiken.

 • Naam (voornaam, achternaam en eventuele doopnamen)
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (postcode, woonplaats) van uzelf of uw bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • IBAN
 • Vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten u gebruikt):

Om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van al onze diensten. Als u zich bij Forum Group meldt met een vraag voor bepaalde dienstverlening, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Als u reeds een cliënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Als dienstverlener is het noodzakelijk een goed overzicht te hebben van onze cliëntrelaties. Mede door het verwerken van uw persoonsgegevens, voldoen wij aan de wettelijke vereiste kwaliteitregistraties.

 • Om een overeenkomst op te stellen van welke aard dan ook
 • Om ons klantenbestand bij te houden, zodat wij contact met u kunnen houden over lopende dienstverlening of toekomstige dienstverlening.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van informatie m.b.t. mogelijke samenwerkingen of ontwikkelingen op gebied van vastgoed.
 • Voor de financiële afhandeling van de door u afgenomen dienst hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij met de derde partij overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn. Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Ook is het mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie delen met onbevoegden; ook niet na beëindiging van het dienstverband. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 15 jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website/ diensten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U kunt uw gegevens te allen tijde inzien tijdens de reguliere openingstijden Forum Group B.V. Graag willen wij u voorafgaand vragen hiervoor een afspraak met ons in te plannen, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in onze planning. Dit kunt u aan ons kenbaar maken middels info@forum-group.nl. Om u gegevens te wijzigen, kunt u dit formulier invullen en aan ons retourneren via het hiervoor genoemde mailadres. Ook kunt u via dit formulier uw toestemming tot gebruik van uw gegevens intrekken.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens;

Telefonisch: van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via +31 76 700 20 60
E-mail: info@forum-group.nl
Post: Forum Group B.V., Bredasebaan 2, 4744 RZ Bosschenhoofd

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om je bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.